è arrivatu lu fruttu nou: stornelli popolari salentini

Una tradizionale e simpatica interpretazione di uno degli stornelli popolari salentini più simpatici: è arrivatu lu fruttu…