“Le Radici Ca Tieni” – Sud Sound System

 

Vi presentiamo il grande gruppo musicale dei Sud Sound System

In questo Video i Sud Sound System cantano “Le Radici Ca Tieni” bellissima canzone ragamuffin dal Salento, estremo lembo del Sud Italia.

 

 

Testo “Le Radici ca Tieni” – Sud Sound System

Se nu te scierri mai delle radici ca tieni

Rispetti puru quiddre delli paisi lontani!

Se nu te scierri mai de du ede ca ieni

Dai chiu valore alla cultura ca tieni!

Simu salentini dellu munnu cittadini,

Radicati alli messapi cu li greci e bizantini,

Uniti intra stu stile osce cu li giammaicani,

Dimme mo de du ede ca sta bieni!

Egnu dellu salentu e quannu mpunnu parlu dialettu

E nu mbede filu no Ca l’italianu nu lu sacciu

Ca se me mintu cu riflettu parlu lu jamaicanu strittu

Perche l’importante e cu sai nu pocu de tuttu

Anche se de tuttu a fiate me ne futtu

Ma se na cosa me interessa su capace puru me fissu

Se ete quiddhru ca oiu fazzu me mintu ddhrai e fazzu cè pozzu

Perche addrhu bessere ieu ca decidu te mie stessu

Ca la vera cultura è cu sai vivere

Cu biessi testu ma sempre sensibile

Puru ca la vita ete dura è meiu sai amare

Puru quannu te pare ca ete impossibile.

Me la difendu, la tegnu stritta cullu core

La cultura mia rappresenta quiddru ca é statau e ca ha benire

Intra stu munnu, a du nu tene chiui valore

Ci parla diversu o de diversu ede culure!

Te ne leanu tuttu puru la voglia de amare,

Cussi ca tanta gente a pacciu modu stae a regire!

Te ne leanu tuttu puru le ricchie pe sentire,

Ci chiange e chiede aiutu pe li torti ca stae a subire

Te ne leanu puru la terra de sutta li piedi,

Se cattanu tuttu quiddru a cui tie nci tieni

Me dispiace pe tuttu quiddru ca ne sta gliati

Ma stamu ancoraa quai, de quai nu ne limu mai sciuti!

Se nu te scierri mai delle radici ca tieni

Rispetti puru quiddre delli paisi lontani!

Se nu te scierri mai de du ede ca ieni

Dai chiu valore alla cultura ca tieni!

Simu salentini dellu munnu cittadini,

Radicati alli messapi cu li greci e bizantini,

Uniti intra stu stile osce cu li giammaicani,

Dimme mo de du ede ca sta bieni!

E riu della terra a du nce sempre lu sule

A du la gente cerca umbra ca la po defrescare.

Stae scrittu sulle petre quiddru ca aggiu capire

Su parole antiche percé l’uomu nu po cangiare!

Memoria ede cultura e bede quistu ca ole:

Recorda ce ha successu cussì pueti capire

Lu boia denta vittima puru dopu menz’ura

Ma la vittima denta boia se nu tene cultura!

Su ste radici nui stamu ben radicati

Ni fannu amare populi mai canusciuti

Ni scosta de ci medita l’odiu e la guerra

Ma de sti criminali la mente mia nu se scerra!

Treble Difendila!

Quannu poi difendila!

E’ la terra toa, amala e difendila!

Ntorna moi, difendila!

Quannu poi difendila!

E’ la terra toa, amala e difendila! De cine?

De ci ole cu specula e corrompe, difendila!

De ci ole sfrutta l’ignoranza, difendila!

De ci ole svende l’arte noscia, difendila!

De ci nu bole crisca ancora, difendila!

Pe ci nu tene chiù speranza

Pe ci ha rimastu senza forza, difendila!

Pe ci nu pote ma nci crite, difendila!

Pe ci nu te pote secutare, difendila!

Egnu de lu salentu e quannu mpunnu parlu dialettu

E nu bete pecce ca l’Italianu nullu sacciu

Ca se buenu me recordu do parole de woolof africanu

Chep gen è lu risu cullu pisce ca se mangia culle manu

E “mu nu mu cu bbai” vuol dire nun ne pozzu fare a menu

E “man gi dem man gi dem” vuol dire sciamu moi sciamu

A du ete ca uei basta ca rispettu purtamu

E ca ne facimu rispettare pe quiddhri ca simu

Ca la cultura vera è cu sai itere

La realtà pe quiddhra ca ete sia ca è facile sia ca è difficile

La cultura vera è cu sai capire

Ci tene veramente besegnu ci ete lu chiu debole

Me la difendu, stritta e forte cullu core

Quista e’ la poesia ca crea sta terra cull’amore.

Quiddra ca muti, tenenu modu te sentire

Grazie a ci la porta in giru oci a quai la po saggiare.

E riu della terra a du nce sempre lu sule

E alla gente ca ria nci pensa sempre lu mare!

A quai stae scrittu sulle petre ce aggiu capire

Cercu cu te le spiegu, perché nu ta scerrare!

Treble Difendila!

Quannu poi difendila!

E’ la terra toa, amala e difendila!

Ntorna moi, difendila!

Quannu poi difendila!

E’ la terra toa, amala e difendila!

Se nu te scierri mai delle radici ca tieni

Rispetti puru quiddre delli paisi lontani!

Se nu te scierri mai de du ede ca ieni

Dai chiu valore alla cultura ca tieni!

Simu salentini dellu munnu cittadini,

Radicati alli messapi cu li greci e bizantini,

Uniti intra stu stile osce cu li giammaicani,

Dimme mo de du ede ca sta bieni!

 

Testo “Le radici ca tieni” traduzione in italiano

se non ti dimentichi mai delle radici che hai

Rispetta anche quelli dei paesi lontani!

se non ti dimentichi mai da dove vieni

Dai più valore alla cultura che hai!

Siamo salentini del mondo cittadini

legati ai messapi con i greci e bizantini

uniti in questo stile con i giammaicani

dimmi ora da dov’è che stai venendo!

vengo dal Salento e quando posso parlo dialetto

e non è mica che non so l’italiano

che se mi metto a riflettere parlo il jamaicano stretto

perché l’importante è sapere un po’ di tutto

anche se di tutto a volte me ne frego

ma se una cosa mi interessa sono capace anche ad applicarmi

se è quello che voglio fare mi applico e faccio quello che posso

perché devi essere io a decidere per me stesso

Che la vera cultura è che sai vivere

devi essere duro ma sempre sensibile

anche se la vita è dura è meglio se sai amare

anche quando ti sembra che sia impossibile

la difendo, la tengo stretta col cuore

la mia cultura rappresenta quello che è stato e quello che sarà

in questo mondo, dove ci tiene più valore

se parla diversamente o è di colore diverso!

ti tolgono tutto, anche la voglia di amare

così che tanta gente

ti tolgono tutto, anche le orecchie per sentire

chi piange e chiede aiuto per i torti che stai subendo

ti tolgono anche la terra da sotto i piedi

si comprano tutto quello a cui tieni

mi dispiace per tutto quello che ci state togliendo

ma siamo ancora qua, da qua non ce ne siamo mai andati!

se non ti dimentichi mai delle radici che hai

Rispetta anche quelli dei paesi lontani!

se non ti dimentichi mai da dove vieni

Dai più valore alla cultura che hai!

Siamo salentini del mondo cittadini

legati ai messapi con i greci e bizantini

uniti in questo stile con i giammaicani

dimmi ora da dov’è che stai venendo!

e arrivo dalla terra dove c’è sempre il sole

dove la gente cerca ombra che la possa rinfrescare

è scritto sulle pietre quello che devo capire

su parole antiche perché l’uomo non può cambiare!

la memoria è cultura ed è questo che vuole:

ricorda quello che è successo così puoi capire

il boia diventa vittima anche dopo mezz’ora

ma la vittima diventa il boia se non ha cultura!

su queste radici noi siamo ben radicati

ci fanno amare popoli mai conosciuti

ci allontana da chi ci medita odio e guerra

ma di questi criminali la mia mente non si dimentica!

e tu difendila

quando puoi difendila!

è la terra tua, amala e difendila!

di nuovo, difendila

quando puoi difendila!

è la terra tua, amala e difendila! Da chi?

da chi vuole speculare e corrompere, difendila

da chi vuole sfruttare l’ignoranza, difendila!

da chi vuole vendere la nostra arte, difendila!

da chi non vuole che cresca ancora, difendila!

per chi non ha più speranza

per chi è rimasto senza forza, difendila

per chi non può ma ci crede, difendila

per chi non ti può seguire, difendila!

vengo dal salento e quando posso parlo dialetto

non è perché l’italiano non lo so

che se mi ricordo bene due parole di woolof africano

chep gen è il riso con il pesce che si mangia con le mani

e ‘mu nu cu bbai’ significa che non ne posso fare a meno

e ‘man gi dem man gi dem’ significa andiamo ora andiamo

dove vuoi, basta che portiamo rispetto

e che ci facciamo rispettare per quelli che siamo

che la cultura vera è saper vedere

la realtà per quella che è, sia che è facile sia che è difficile

la vera cultura è saper capire

chi ha veramente bisogno, chi è il è il più debole

me la difendo, stretta e forte con il cuore

questa è la poesia che crea questa terra con l’amore

quella che molti hanno modo di sentire

grazie a chi la porta in giro, oggi qui la può sentire

e arrivo dalla terra dove c’è sempre il sole

e alla gente che arriva ci pensa sempre il mare

qua sta scritto sulle pietre che devo capire

cerco di spiegartelo, perché non te ne devi dimenticare!

e tu difendila

quando puoi difendila!

è la terra tua, amala e difendila!

di nuovo, difendila

quando puoi difendila!

è la terra tua, amala e difendila!

se non ti dimentichi mai delle radici che hai

Rispetta anche quelli dei paesi lontani!

se non ti dimentichi mai da dove vieni

Dai più valore alla cultura che hai!

Siamo salentini del mondo cittadini

legati ai messapi con i greci e bizantini

uniti in questo stile con i giammaicani

dimmi ora da dov’è che stai venendo!

 

 

Oltre a “Le radici ca Tieni” altre canzoni dei Sud Sound System

I Sud Sound System propongono il ragamuffin italiano con una musica dance hall reggae originaria dal Salento e del meridione d’Italia, che intreccia ritmi giamaicani e sonorità del dialetto salentino con ballate di pizzica e taranta.

Altri video dei Sud Sound System li trovate qui:

Il brano musicale “Le radici Ca tieni” dei Sud Sound System è stata composta da:

  • TrebleDon RicoTerron Fabio e Nandu Popu

 

Video “le radici ca tieni” dei Sud Sound System